Świetlica - Informacje


   

 

 

 

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/16

 

            Celem działalności świetlicy będzie przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, organizowanie zajęć, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy będzie także sprzyjać rozwojowi zainteresowań oraz pomocy dzieciom mającym trudności w nauce.

           W roku szkolnym 2015/16 świetlica jest czynna w godz. 7:30-16:30. Będą utworzone dwie grupy: przed lekcjami i po lekcjach. Zajęcia będą prowadzone według tygodniowego harmonogramu:

poniedziałek

 - wprowadzenie tematu kompleksowego – I i II gr.

- zajęcia plastyczne  – I gr.

- zajęcia umuzykalniające  – II gr.

wtorek

- gry i zabawy dydaktyczne – I i II gr.

- gry i zabawy ruchowe – I i II gr.

środa

- zajęcia czytelnicze  – I gr.

- gry i zabawy ruchowe – I i II gr.

- zajęcia origami – II gr.

czwartek

- zajęcia plastyczne  – I i II gr.

- zajęcia muzyczno-taneczne – I i II gr.

 

piątek

- spotkania z bajką – I gr.

- gry i zabawy zespołowe i stolikowe  – I i II gr.

- sekcja dekoracyjna – II gr.

           

 

 

 

R E G U L A M I N

PRACY ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

W ŁUKOWIE

 

1.      Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną w czasie pozalekcyjnym ze stałą grupą wychowanków głównie klas I-III, których uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

2.      Świetlica czynna jest w stałych godzinach: od 7:30 do 16:00, dostosowanych do czasu pracy rodziców.

3.      Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy wynikają z obowiązku zaspokajania różnorodnych potrzeb biologicznych i psychospołecznych dzieci.

4.      Zadania dydaktyczna polegają głównie na stworzeniu możliwości odrabiania lekcji w warunkach gwarantujących możliwość skupienia się do samodzielnej pracy oraz organizowaniu zajęć umysłowych.

5.      Dzieci przyjmowane są do świetlicy na wniosek rodziców zgłaszających taką potrzebę. Wypełniają oni kartę zgłoszenia dziecka, zawierającą jego dane osobowe oraz oświadczenie dotyczące jego godzin pobytu w świetlicy i powrotu do domu.

6.      Dziecko może być wcześniej zwolnione ze świetlicy niż przewiduje to oświadczenie rodziców pod warunkiem pisemnej ich zgody. Dziecko może być „wydane” innej osobie niż w oświadczeniu pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia przez rodziców wychowawcy świetlicy.

7.      Świetlica jest dla wychowanków miejscem, które zapewnia:

a)      opiekę i  pomoc w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności,

b)      możliwość korzystanie z wyżywienia

c)      odpoczynek bierny i czynny (gry i zabawy na świeżym powietrzu, kontakt z przyrodą),

d)     naukę zorganizowaną w odpowiednich warunkach i przy właściwej pomocy,

e)      rozrywkę (zabawę realizowaną pojedynczo i zbiorowo),

f)       wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań (muzycznych, tanecznych, plastycznych)

 

8.      Świetlica współpracuje z rodzicami klas w zakresie pomocy pedagogicznej dzieciom.

9.      Świetlica współpracuje z rodzicami swoich wychowanków w zakresie pomocy wychowawczej.

10.  Świetlica prowadzi dokumentację w postaci:

a)      rocznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, opracowanych na podstawie kalendarza imprez okolicznościowych

b)      miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej,

c)      rocznych i semestralnych sprawozdań z realizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej,

d)     dziennika zajęć świetlicy na podstawie tygodniowego harmonogramu zajęć.

 

 

Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy

 

1.      Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.

2.      W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas pierwszych, a następnie dzieci rodziców/opiekunów samotnie je wychowujących.

3.      W miarę posiadania wolnych miejsca przyjmowani są uczniowie klas I-III.

4.      W każdym z tych przypadków mogą być wymagane od rodziców zaświadczenia o zatrudnienia z miejsca pracy.

5.      Dziecko pozostawione pod opieką świetlicy może ją opuścić samodzielnie lub pod opieką wskazanej w oświadczeniu osoby.

 

 

Potwierdzenie zatrudnienia rodziców (prawnych opiekunów)

w związku z zapisaniem dziecka do świetlicy szkolnej

Ojciec (opiekun prawny)

Matka (opiekun prawny)

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

 

 

 

…………….………..………………..

pieczątka zakładu pracy

 

 

 

…………………………..….………..

(okres zatrudnienia)

 

 

 

…………………..………….………..

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

…………….………..………………..

pieczątka zakładu pracy

 

 

 

…………………………..….………..

(okres zatrudnienia)

 

 

 

…………………..………….………..

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

Nazwisko i imię dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Wychowawcy świetlicy:

Elżbieta Kiergielewicz

                                                                                                                 Dorota Kondracka

                                                                          

 

 

 

 
 

Copyright © 2008 SP4 Łuków