Oferta szkoły - Oddziały integracyjne


 

 

 

Oddziały integracyjne w szkole

             Od września 1998 roku w naszej szkole  funkcjonują oddziały  integracyjne. Propagowany przez szkołę model kształcenia wspólnego dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych jest popularny wśród rodziców. Liczba zgłoszeń corocznie przekracza liczbę miejsc w klasie integracyjnej. W takim oddziale uczy się najwyżej 20 uczniów, w tym 3-5 dzieci, które otrzymały orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej. W takiej sytuacji zaistniała konieczność prowadzenia programu typowania uczniów do tychże klas. Centrum Terapeutyczne funkcjonujące przy szkole, we współpracy z zespołem nauczycieli wspierających proces integracji opracowało program „Pierwszy Dzwonek”. Jest to cykl spotkań przyszłych pierwszoklasistów z nauczycielami, psychologiem, logopedą, rehabilitantem. Organizatorzy przygotowują różnego rodzaju gry dydaktyczne, które umożliwiają pełniejsze poznanie dysfunkcji dziecka niepełnosprawnego, rozpoznanie jego potrzeb i wstępne ustalenie jego „ścieżki edukacyjnej”. Określony rodzaj aktywności społecznej, dydaktycznej i psychofizycznej pozwala dobrać do klas integracyjnych dzieci zdrowe o wysokim poziomie edukacyjnym  i emocjonalnym.

            Odpowiedni dobór uczniów do oddziałów integracyjnych ma niezwykle ważne znaczenie. Dzieci zdrowe muszą stanowić wzorzec zachowania, postępowania. Wymaga się od nich pozytywnego nastawienia, serdeczności, taktu, wrażliwości i dużej kultury osobistej. Właściwe relacje między rówieśnikami pozwalają niepełnosprawnemu dziecku przezwyciężyć trudności, wyzwalają potrzebę aktywności oraz poczucia przynależności i bezpieczeństwa.

Spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu „Pierwszy dzwonek”, mają na celu poznanie ich ograniczeń, nawiązanie przyjaznych kontaktów zarówno z rówieśnikami jak i z nauczycielem, zgromadzenie jak największej ilości informacji pozwalających na dokonanie wstępnej diagnozy rozwoju psychofizycznego, dojrzałości szkolnej, rozpoznanie specjalnych potrzeb i określenie najwłaściwszych form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Pedagodzy, biorący udział w programie  planują zajęcia w oparciu o gry i zabawy dydaktyczne w formie zespołowej w atmosferze życzliwości i akceptacji. Nauczyciele wspierający, logopeda, rehabilitanci, psycholog i pedagog szkolny zapoznają się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Biorą pod uwagę obniżoną sprawność intelektualną, małą sprawność manualną czy też opóźniony rozwój mowy, przygotowują zadania dostosowane do możliwości dziecka.

Zespół nauczycieli wspierających proces integracji w szkole obserwuje przyszłych pierwszoklasistów w różnych sytuacjach: w zabawach ruchowych, w działaniach konstrukcyjno-manipulacyjnych, twórczości plastycznej, grach dydaktycznych. Do klas integracyjnych kwalifikują się uczniowie, którzy akceptują niepełnosprawność ruchową lub umysłową, są otwarci, życzliwi i przyjaźni, którzy akceptują „odmienność” swoich rówieśników oraz ci, u których nie występują wyraźne deficyty rozwojowe.

            Tak prowadzony nabór uczniów do klas integracyjnych pozwala na planowanie ogólnych, szczegółowych oraz indywidualnych działań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych.

 

 

 

Copyright © 2008 SP4 Łuków