Biblioteka - Nowości pedagogiczne


   

 

Nowości Pedagogiczne

       

Ze względu na potrzeby uczniów i nauczycieli biblioteka szkolna rozbudowuje sukcesywnie dział Nauczanie Integracyjne (37.043). Zbiory z tej dziedziny zawierają zarówno książki bogate w wiedzę teoretyczną jak i pozycje zawierające zestawy praktycznych ćwiczeń do pracy z grupą bądź indywidualnym uczniem.

  

 Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

To doskonała pomoc w realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, reedukacji. Zawiera ona niezwykle bogaty zbiór ćwiczeń i kart pracy o zróżnicowanym poziomie do zajęć z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dla klas I-VI. Publikacja ta jest systematycznie aktualizowana i uzupełniana zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

 

 

 

   Psychologia w szkole

   Kwartalnik ten przeznaczony jest dla psychologów, nauczycieli, wychowawców, jak również rodziców. Zawarte są tu ważne informacje na tematy związane z zagadnieniami psychologii. Czasopismo służy ukazaniu przyczyn zaistniałych sytuacji oraz sposoby rozwiązań danych problemów. Problemy te dotyczą w głównej mierze relacji uczeń-nauczyciel, jak również specyfiki zawodu każdego pracownika pedagogicznego szkoły.


   Integracja

    To największy tego typu magazyn w Polsce. Jego twórca, sam będąc osobą z niepełnosprawnością, dostrzegł potrzebę stworzenia pisma, które dostarczałoby osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom niezbędnych informacji, zachęcało do aktywności, wyjaśniało osobom sprawnym problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych oraz stanowiło platformę porozumienia społecznego między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

 

 

PROGRES – Komputerowy program wspierający rozwój

    Program komputerowy wspomagający rozwój narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy i obserwacji rozwoju dzieci. Jest to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich uczniów w wieku 5-15 lat w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

    Program powstał z myślą o zastosowaniu go jako pomocy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest w szczególności przydatny w przypadkach:

  • dzieci z problemami szkolnymi powodującymi trudności, deficyty, frustracje,    brak równowagi emocjonalnej, brak motywacji do nauki;
  • dzieci z dysleksją;
  • dzieci nadpobudliwie psychoruchowo;
  • dzieci z problemami ruchowymi oraz koordynacją wzrokowo-ruchową;
  • dzieci zdolne mogą dzięki Programowi komputerowemu wspierającemu rozwój przyspieszyć tempo nauki;

 

 

 
 

Copyright © 2008 SP4 Łuków